GIÀY ĐÁ SÂN NHÂN TẠO ( TF )

GIÀY ĐÁ SÂN LỚN VS CỎ ( FG )

GIÀY ĐÁ SÂN TRONG NHÀ ( IC )